Zdravie v školách

Školy majú významnú úlohu pri osvojovaní poznatkov, postojov a zručností,
ktoré žiaci potrebujú na ochranu svojho zdravia.

Skús

Ochrana detí

Deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť, pomoc, záruky
a zodpovedajúcu ochranu.

Skús

Bezpečnosť

Každý žiak má právo na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu.

learn more

Prevencia rizikového správania žiakov

Zámerné, komplexné, koordinované a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických, resocializačných a výchovných metód.

learn more
Vyhľadávanie
Prihlásenie administrátora
Meno:

Heslo:

Remember meStratené heslo?

Zaregistruj sa teraz!
Bezpečnosť - 2. Metodické a študijné materiály : Metodická príručka pre zamestnancov a zamestnankyne poradenských zariadení v rezorte školstva SR
  Naposledy zmenený 09.12.2016 (311 čítaní)

Táto príručka má slúžiť ako podporný materiál sumarizujúci poznatky psychológie k predchádzaniu extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatným formám intolerancie v školskom prostredí. Je venovaná pracovníkom poradenských zariadení, ktorí sa v rámci preventívnych aktivít so žiakmi a žiačkami na základných a stredných školách stretávajú s touto problematikou a zároveň poskytujú metodické služby, poradenstvo, informácie učiteľom/učiteľkám, výchovným poradcom/poradkyniam, koordinátorom/koordinátorkám prevencie na týchto školách.

Komentáre?

Viac podobností v Bezpečnosť - 2. Metodické a študijné materiály

Bezpečnosť - 3. Príklady dobrej praxe : Bezpečné cestovanie
Naposledy zmenený 09.12.2016 (263 čítaní)

Uvažuješ o práci v zahraničí? Hľadáš na internete, pýtaš sa známych... Ako však v množstve ponúk nájsť tú správnu? Práve tu sa dozvieš, podľa čoho sa pri výbere rozhodovať a na čo určite nezabudnúť. Aby tvoja cesta bola naozaj bezpečná, prečítaj si aj o rizikách obchodovania s ľuďmi a ako sa im vyhnúť, Viac na: http://bezpecnecestovanie.iom.sk/

Komentáre?

Viac podobností v Bezpečnosť - 3. Príklady dobrej praxe

Ochrana detí - 2. Metodické a študijné materály : Koordinácia ochrany detí pred násilím
  Naposledy zmenený 08.12.2016 (427 čítaní)

Cieľom tejto koordinačnej príručky je stručne priblížiť model zabezpečenia koordinácie, teda zosúlaďovania úloh a činností, ktoré sú predpokladom zlepšenia ochrany detí pred násilím a zvyšovania profesionality výkonu v tejto oblasti. Včasné identifikovanie prípadov násilia je nevyhnutným predpokladom na ochranu života, zdravia a všestranného vývinu detí.

Komentáre?

Viac podobností v Ochrana detí - 2. Metodické a študijné materály

Prevencia - 2. Metodické a študijné materály : Život s kontraverznými otázkami
  Naposledy zmenený 07.12.2016 (292 čítaní)

Tento Vzdelávací balíček je profesionálny rozvojový program pre učiteľov a učiteľky, ktorý je určený na podporu a propagáciu výučby sporných otázok v školách v Európe. Myšlienka tohto Vzdelávacieho balíčka vznikla na základe výzvy politikov a odborníkov z mnohých európskych krajín s cieľom efektívnejšie pripraviť učiteľov a učiteľky pre vyučovanie sporných otázok.

Komentáre?

Viac podobností v Prevencia - 2. Metodické a študijné materály

Zdravie v školách - 3. Príklady dobrej praxe : Porazíme šikanu – My sme jeden tím
  Naposledy zmenený 02.12.2016 (458 čítaní)

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených spolu 110 projektov.
Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov vybrala 17 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre školy ako realizátorov aktivít v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách v zmysle priorít výzvy. Jedným z podporených projektov bol aj projekt Porazíme šikanu – My sme jeden tím, ktorý realizovala Základná škola na Angyalovej ulici v Kremnici.

Komentáre?

Viac podobností v Zdravie v školách - 3. Príklady dobrej praxe

Bezpečnosť - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány : Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018
  Naposledy zmenený 23.11.2016 (379 čítaní)

Cieľom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi je zabezpečiť komplexnú a účinnú národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento strategický dokument pozostáva z dvoch častí – z Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na obdobie rokov 2015 až 2018 a zároveň z prehľadu realizovaných aktivít a popisu aktuálnej situácie v rámci Slovenskej republiky v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Celý dokument je pokračovaním predchádzajúceho Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až 2014.

Komentáre?

Viac podobností v Bezpečnosť - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány

Zdravie v školách - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány : Zdravý životný štýl z POP
Naposledy zmenený 20.11.2016 (1255 čítaní)

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 nadobudli účinnosť 1. septembra 2016. Ich cieľom je poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl. V oblasti výchovy k zdravému životnému štýlu odporúčajú...

Čítaj viac... | 4602 bytes more | Komentáre?

Viac podobností v Zdravie v školách - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány

Ochrana detí - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány : Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 - úlohy v oblasti ochrany detí
Naposledy zmenený 08.11.2016 (460 čítaní)

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 nadobudli účinnosť 1. septembra 2016. Ich cieľom je poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl. V oblasti výchovy k ľudským právam školách odporúčajú...

Čítaj viac... | 5131 bytes more | Komentáre?

Viac podobností v Ochrana detí - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány

Prevencia - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány : Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 - úlohy v oblasti prevencie
Naposledy zmenený 07.11.2016 (316 čítaní)

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 nadobudli účinnosť 1. septembra 2016. Ich cieľom je poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl. Ich cieľom je poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl. V oblasti prevencie a bezpečnosti žiakov v školách odporúčajú...

Čítaj viac... | 7932 bytes more | Komentáre?

Viac podobností v Prevencia - 1. Legislatíva, stratégie, akčné plány

Ochrana detí - 3. Príklady dobrej praxe : Ochrana práv detí Bezpečnosť školského prostredia a prevencia násilia páchaného na deťoch
  Naposledy zmenený 24.12.2015 (923 čítaní)

Dňa 14. decembra 2015 sa na pôde Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) uskutočnil odborný seminár o otázkach ochrany detí a bezpečnosti v školách. Seminár sa podrobnejšie venoval otázkam prevencie diskriminácie v školskom prostredí, trestnej činnosti páchanej deťmi a na deťoch, ochrane detí a prevencii šikanovania na školách.

Čítaj viac... | 1614 bytes more | Komentáre?

Viac podobností v Ochrana detí - 3. Príklady dobrej praxe

Prevencia - 3. Príklady dobrej praxe : Kozmove dobrodružstvá
Naposledy zmenený 19.12.2015 (490 čítaní)

Centrum Slniečko, n. o. od 1. novembra realizuje kampaň Kozmo a jeho dobrodružstvá. Kozmonaut Kozmo hravou formou približuje deťom príklady zlého správania, ktoré objavuje na svojich cestách v galaxii Tyrannia 200B. Viac na http://kozmove-dobrodruzstva.sk

Komentáre?

Viac podobností v Prevencia - 3. Príklady dobrej praxe

Zdravie v školách - 2. Metodické a študijné materály : Edukačné hry a aktivity v záujme zdravia
  Naposledy zmenený 01.12.2015 (1324 čítaní)

Mgr. Erika Martišová , Edukačné hry a aktivity v záujme zdravia
Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe
Práca sa zameriava na inovatívne poznatky a každodenné životné skúsenosti v oblasti ochrany života a zdravia detí v materskej škole. Podrobne opisuje odskúšaný metodický postup prostredníctvom ktorého môžeme aplikovať do edukačného procesu materskej školy výchovu k zdravému životnému štýlu.

Komentáre?

Viac podobností v Zdravie v školách - 2. Metodické a študijné materályCopyright © 2011-2012 Metodicko - pedagogické centrum RP Prešov